-22/1 2017:  EN STØ'K OM EN MINIORDBOG I THISTED POSTEN

Wojnsda den 18. januar 2017 war æ næstformand i Æ Foening Thybomo'l Torben Arboe i Thisted Posten. De war po grund a æ foenings lii udgijkn orsskrøwt, dæ i 2016 indholdt en miniordbog. Æ miniordbog er æ foenings føøst trijkn po æ wej te en egentlig ordbog, som wi hober kan udgijkkes om no or. Hwaffe no uvke tøgges do/I, dæ ska mæ i æ ordbog?

 

- 5/1 2017:  GENERALFOSAMLING

WALKOMMEN I AWTEN!

- 26/6 2016:  HJEMSTAVNSKONCERT

Dæ awholdes sommermød`e i Æ Foening Fo Thybomool lørda d. 6. august æ klok æ 2 po Doverodde Kjømandsgoe. Æ sanger å skuespille Hans Dueholm kome sammen mæ æ pianist Allan Dahl Hansen å di vil optrædemæ en kabaret å led' æ fællessang. Båg ætter vil æ fofatte Peder Hove law en causeri øwe æ hjemstawn Boddum, hvor han wust op i æ 40'er.

Mere information følger senere.

Vel mødt!

 

- 22/1 2016: Referat fræ æ generalforsamling 2016

Ka løses under 'Ting dæ skijke' te venstre.

 

- 7/1 2016: Thylands Sangbog te salg!

Æ Foening Fo Thybomool ha kjowt en bette restlager a 'Thylands sangbog', som ka kybes fo 70 kr. (inklusiv porto). Skryw te Mogens po kystvejen61@gmail.com mæ navn å adresse. Alternativt ka den kybes po vor arrangementer så læng wi ha lager.

 

- 3/12 2015: INKALDELS TE GENERALFOSAMLING

 
I henhold te æ wedtægter, indkalder Æ Foening Fo Thybomool te generalfosamling manda d. 4. januar 2016 kl. 19 po VUC Thyk`h – Mors i Thisted (Munkevej 9, 7700 Thisted). All forslag te punkter på æ dagsorden ska wæe æ bestyrels i heen`de tow uger fae æ generalfosamling (dvs. fae d. 21. december 2015). Kun æ medlemmer ha stemmeret (Stk. 3. Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling mo stem, men de ska senest en u`gh inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt). Temelding æ eet nøvendi.
 
All æ walkommen, enten man æ medlem helle eet!
 
Dawsorden:
1. Valg a stemmetællere.
2. Valg a derigent.
3. Æ Formands beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behajling a indkomen forslag
6. Fastsættels a æ kontingent
7. Guekindels a æ budget
8. Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9. Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10. Ewentuel

- 20/9 2015: Æ Thybomo’ls Då’ 2015

 
Kom te Æ thybomo’ls då’ 2015 lørda den 10. oktober i æ Plantagehuws i Thisted fræ æ klo’k er 13-16. Æ thybomo’ls då’ er fuur a fejre den lokale dialekt i Thy, å den finde ste hwær or i oktober. I or er a æ tred or i træk, å wi glee os te a fejre æ!
 
Program:
- Hans Dueholm er operasanger å skuespiller å er i æ etteror po æ plakat mæ en caberet om Storm P. Hans Dueholm ska optrææd i telknytning te Thisted Teater mæ en Hans Bakgaard-program i nowember te december ront omkring i Thy, å de fo’r wi en forsmåg po.
- Christian Bo Hansen er næstformand i Æ Foening Thybomo’l å han wel holl en foredraw om hans indtryk a æ thybodegter G. Nielsen-Refs degtning å lææs nuur a Nielsen-Refs degte, som han skrøw fræ 1978-1984.
- Svend Ejler kommer å wel fotæll om, hwa han ka howw fræ hans barndom å hans opwækst i Thy, å han gijke osse en par sanng.
- Hææ uwke øwwer wel dæ wær alsang å kaafe å kååg.
 
De kååste 20 kr. fo hwær.
 
Wel mødt

Æ bestyrels'

 
- 23/8 2015: Bojlmad i Vorupør

Foreningen Thybomål inviterer til bojlmad i Vorupør. Menuen er fra fisker Thomsens dreng, Hans Peters konfirmation i 1950, hvor der blev serveret hønsekødsuppe, kold kogt torsk med sennepssovs, sprængt svinekam og hjemmelavet is. Under middagen vil der blive fortalt om gammelt kosthold og krigsmad i fiskerlejet.

Tidspunkt: Torsdag d. 3. september kl. 18:30.
Sted: Vorupør Museum.
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 31. august (inkl). Skriv navn(e) på deltagere til denne adresse (foreningenthybomaal@gmail.com).

Pris: 75 kr. for medlemmer. 175 kr. for ikke-medlemmer.

Vi kan højest være 30 personer. Først til mølle!

Øl og vand skal købes i museet, men man må nøjes med vand, som er gratis.

 
Mwh.
 

Æ bestyrels'
 

 

- 5/7 2015: Oesskrøwt 2015

Æ Foening Fo Thybomool æ po u´kik ætter nue bidrag te wo oesskrøwt. Wi ka brow alteng, li' fræ nue degte, sang', novelle, nøj fræ wo bårndom å te faglitteratur (osse nøj dæ legge der imell). Bodde dem dæ æ medlemmer a æ foening - å dem dæ et æ e, di æ walkommen te å ta diel ik æ. Wi ka brow bodde gammel å nyk teng, de jennest wi folånger æ, te de wi browwer ska wæ po thybomool - helle hajl om thybomoel.

Send til foreningenthybomaal@gmail.com

 

- 20/5 2015: THYBOAWTEN MÆ ANNA Å SVEND HAMBORG

Di 30, dæ war mødt frem hååd en gue awten sammel mæ Anna å Svend Hamborg, dæ underholdt mæ foskellige thybosanng – di fotåll om æ fofa’teer å æ båggrund fo æ sanng.

Ind imell æ sanng bløw wi fø’j syjnli rundt i Thy fræ Aggertanng sønderpo’ te Bulbjerg na’rpo’ mæ en hel masse flo’t natujkebellede. Dæ war osse tijk te en par histåri hææunder en stø’k a Johan Skjoldborgs “Per Hywers sommerdag”.

Dæ bløw osse tijk te fotælling å wideo om di gammel Thybodanns – Æ Thybodanns er nue a di fo’ originale folkedanns, dæ er øwwerlewere mundtli hel op te wor tijk. I de hele tåwn en hygli awten i di fijn lokaler po Thy-Mors HF&VUC.

 

- 6/3 2015: En foredrag om thybomool 

Tos`da d. 12 marts æ klok æ hal ott, holler Torben Arboe foredrag om thybomool po Hurup Bibliotek. Torben æ i Æ Foening Fo Thybomools bestyrels som suppleant, men æ i de hæe tilfælle inviteret te Hurup a Ejnshistorisk Foening Fo Sydthykh.

 

- 8/1 2015: Generalforsamlingen 2015

Wi sæje tak foe at så manne møt op tee æ thybomools generalforsamling d. 5 januar 2015, we wa en 25 støkker, dæ wa møt op på VUC Thy- Mors i Thisted, fue å høe om æ foenings virk` i 2014, å æ planer fo 2015. Dæ wa desuden kaffe å kag` å musikalsk underholdning å fællessang we Svend Ejler Gregersen å Henning Kjeldgård, li`som Grete Gregersen løøst hyw po sønderjysk.

Æ bestyrels' etter æ generalfosamling 2015: Mogens Eriksen (kasserer), Jonas Roelsgaard (formand), Christian Bo Hansen (næstformand), Susanne Kloster (bestyrelsesmedlem) og Lars Roelsgaard (sekretær). Desuden to suppleanter: Torben Arboe og Svend Ejler Gregersen.

 

- 17/10 2014: Æ Thybomools Dåe 2014

Æ Foening Fo Thybomool holdt d. 11/10 "Æ Thybomools Dåe" fo ajen oe i træk. En 45 te 50 mennesker wa kommen fue å høe Svend Ejler å Inger å Ulla spell nøj musik hæ fræ æ egn. Dæ bløw åsse fotal histårier a Jens Jørgen Olesen å Inger Rasmussen løst en degt a Jens. Søe. Æ nejstformand (Christian) holt en foredrag om Erik Bertelsen å ajer forfattere fræ Thyk, å wi sang åsse nu sang å nu degte fræ Thyk. Dæ bløv åsse tik te en kop kaafe å nøj got kåg å en snak mæ æ sijmand. Wi gleer wos te å fejr "Æ Thybomools Dåe" ijen i 2015! 

Belleder: 
https://www.facebook.com/thybomaal/photos_stream 

 

- 11/7 2014: En nykh "rapsang" po/om thybomoel

En gruppe ong` thyboer ha lawe en hi`el nykh rapsang om, og delwis po, thybomoel.

Hø`e de hiele igjemmel, fo de æ en utroli sej sang. Hø`e den hæ`e:

https://www.youtube.com/watch?v=BOV5nWzbUfk

 

- 5/7 2014: Welkommen i Æ Foening Fo Thybomool!

De er no bløwn nemmer enn de war a mell sæ ind i Æ Foening Fo Thybomool! No ka de nemli la sæ gøør a mell sæ ind we a udfyll en skema po wor hjemmsij. De tå’r kun to’w minutter, så skynd dæ a mell dæ inn i æ foening, så do ka wær mæ te a stø’t æ arbe fo æ thybomool! Desto fleer medlemmer wi er, desto fleer projekter å ajer ten’g ka wi gøør. Welkommen i Æ Foening Fo Thybomool! Klek po 'Blyw medlem' te højre po æ sie helle klek po:

 

- 14/4 2014: Æ foening fo thybomool sæ`e tak fu æ frem-møed te æ dialektkoncert mæ Niels Kanstrup. De wa en sjow å underholdende koncert, som wi møj jae will gjenta i æ fremtikk. (Se billeder under 'Ting dæ skijke - Hwas dæ har skijke faa hen'). 
 

- 19/1 2014: NYJK ONDERSØGELS A Æ THYBOMO’L

Æ thybo Ernst Frost ha lii no gjow en ondersøgels fæær a manne a di foskellige former fo thybomo’l, som en ka stød po’ rundt omkring i Thy. I æ ondersøgels ha Frost fot 10 personer fræ foskellige stee i Thy (dææå’ godt nok jen fræ Hannæs) te a lææs den samm tekst po den egnsmo’l, den enkelt hå’. De er dæ kommen nour lydoptawels uwke å’, dæ er bodde spændende å te’ a blyw kloog å’. De kan en høø po Frost hans hjemmsii. 
 
Do ka lææs om æ ondersøgels å høø de lyjk, dæ er optå’n hææ: 

http://www.ernstfrost.dk/dialekt/thybomaal_undersoegelse.html

 

 

 

 

Sist re'te d. 25. januar 2017. 

 

 
 
Walkomen te Æ Foening Fo Thybomools hjemsie!
 
 
Hæ po æ sie ka man løes om komen begivenheder, aktiviteter, mel sæ ind i æ forening, løes tekster po thybomool å møj ånt. How å føl æ forenings arrangementer unner "Ting dæ skijke".
 
 
 
De siist nyy: