- 5/1 2017:  GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN I AFTEN!

Husk, at det er i aften (torsdag d. 5/1) kl. 19.00 på VUC Thy-Mors i Thisted (lokale C01, Munkevej 9, 7700 Thisted), at vi har generalforsamling i Foreningen Thybomål.

Her har du mulighed for at komme og høre, hvad vi laver i foreningen, formandens beretning om 2016 og lidt om planerne for 2017. Du er også selv meget velkommen til at komme med idéer!

Vi har kaffe og kage til 20 kr. pr. næse (pengene går blandt andet til forenings ordbogsarbejde).

Svend Ejler har Hundborg Pensionistforenings sangbøger med, så vi håber, at vi får en hyggelig aften.

Der vil desuden være oplæsning af et digt om Ullerup 'Fattegoer'.

VEL MØDT!

PS. Vi sælger i øvrigt bøger af Gustav Nielsen-Refs i forbindelse med aftenens begivenhed.

 

- 26/6 2016:  HJEMSTAVNSKONCERT

Dæ awholdes sommermød`e i Æ Foening Fo Thybomool lørda d. 6. august æ klok æ 2 po Doverodde Kjømandsgoe. Æ sanger å skuespille Hans Dueholm kome sammen mæ æ pianist Allan Dahl Hansen å di vil optrædemæ en kabaret å led' æ fællessang. Båg ætter vil æ fofatte Peder Hove law en causeri øwe æ hjemstawn Boddum, hvor han wust op i æ 40'er.

Mere information følger senere.

Vel mødt!

 

- 22/1 2016: Referat fræ æ generalforsamling 2016

Ka løses under 'Ting dæ skijke' te venstre.

 

- 7/1 2016: Thylands Sangbog te salg!

Æ Foening Fo Thybomool ha kjowt en bette restlager a 'Thylands sangbog', som ka kybes fo 70 kr. (inklusiv porto). Skryw te Mogens po kystvejen61@gmail.com mæ navn å adresse. Alternativt ka den kybes po vor arrangementer så læng wi ha lager.

 

- 3/12 2015: INKALDELS TE GENERALFOSAMLING

 
I henhold te æ wedtægter, indkalder Æ Foening Fo Thybomool te generalfosamling manda d. 4. januar 2016 kl. 19 po VUC Thyk`h – Mors i Thisted (Munkevej 9, 7700 Thisted). All forslag te punkter på æ dagsorden ska wæe æ bestyrels i heen`de tow uger fae æ generalfosamling (dvs. fae d. 21. december 2015). Kun æ medlemmer ha stemmeret (Stk. 3. Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling mo stem, men de ska senest en u`gh inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt). Temelding æ eet nøvendi.
 
All æ walkommen, enten man æ medlem helle eet!
 
Dawsorden:
1. Valg a stemmetællere.
2. Valg a derigent.
3. Æ Formands beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behajling a indkomen forslag
6. Fastsættels a æ kontingent
7. Guekindels a æ budget
8. Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9. Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10. Ewentuel

- 20/9 2015: Æ Thybomo’ls Då’ 2015

 
Kom te Æ thybomo’ls då’ 2015 lørda den 10. oktober i æ Plantagehuws i Thisted fræ æ klo’k er 13-16. Æ thybomo’ls då’ er fuur a fejre den lokale dialekt i Thy, å den finde ste hwær or i oktober. I or er a æ tred or i træk, å wi glee os te a fejre æ!
 
Program:
- Hans Dueholm er operasanger å skuespiller å er i æ etteror po æ plakat mæ en caberet om Storm P. Hans Dueholm ska optrææd i telknytning te Thisted Teater mæ en Hans Bakgaard-program i nowember te december ront omkring i Thy, å de fo’r wi en forsmåg po.
- Christian Bo Hansen er næstformand i Æ Foening Thybomo’l å han wel holl en foredraw om hans indtryk a æ thybodegter G. Nielsen-Refs degtning å lææs nuur a Nielsen-Refs degte, som han skrøw fræ 1978-1984.
- Svend Ejler kommer å wel fotæll om, hwa han ka howw fræ hans barndom å hans opwækst i Thy, å han gijke osse en par sanng.
- Hææ uwke øwwer wel dæ wær alsang å kaafe å kååg.
 
De kååste 20 kr. fo hwær.
 
Wel mødt

Æ bestyrels'

 
- 23/8 2015: Bojlmad i Vorupør

Foreningen Thybomål inviterer til bojlmad i Vorupør. Menuen er fra fisker Thomsens dreng, Hans Peters konfirmation i 1950, hvor der blev serveret hønsekødsuppe, kold kogt torsk med sennepssovs, sprængt svinekam og hjemmelavet is. Under middagen vil der blive fortalt om gammelt kosthold og krigsmad i fiskerlejet.

Tidspunkt: Torsdag d. 3. september kl. 18:30.
Sted: Vorupør Museum.
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 31. august (inkl). Skriv navn(e) på deltagere til denne adresse (foreningenthybomaal@gmail.com).

Pris: 75 kr. for medlemmer. 175 kr. for ikke-medlemmer.

Vi kan højest være 30 personer. Først til mølle!

Øl og vand skal købes i museet, men man må nøjes med vand, som er gratis.

 
Mwh.
 

Æ bestyrels'
 

 

- 5/7 2015: Oesskrøwt 2015

Æ Foening Fo Thybomool æ po u´kik ætter nue bidrag te wo oesskrøwt. Wi ka brow alteng, li' fræ nue degte, sang', novelle, nøj fræ wo bårndom å te faglitteratur (osse nøj dæ legge der imell). Bodde dem dæ æ medlemmer a æ foening - å dem dæ et æ e, di æ walkommen te å ta diel ik æ. Wi ka brow bodde gammel å nyk teng, de jennest wi folånger æ, te de wi browwer ska wæ po thybomool - helle hajl om thybomoel.

Send til foreningenthybomaal@gmail.com

 

- 20/5 2015: THYBOAWTEN MÆ ANNA Å SVEND HAMBORG

Di 30, dæ war mødt frem hååd en gue awten sammel mæ Anna å Svend Hamborg, dæ underholdt mæ foskellige thybosanng – di fotåll om æ fofa’teer å æ båggrund fo æ sanng.

Ind imell æ sanng bløw wi fø’j syjnli rundt i Thy fræ Aggertanng sønderpo’ te Bulbjerg na’rpo’ mæ en hel masse flo’t natujkebellede. Dæ war osse tijk te en par histåri hææunder en stø’k a Johan Skjoldborgs “Per Hywers sommerdag”.

Dæ bløw osse tijk te fotælling å wideo om di gammel Thybodanns – Æ Thybodanns er nue a di fo’ originale folkedanns, dæ er øwwerlewere mundtli hel op te wor tijk. I de hele tåwn en hygli awten i di fijn lokaler po Thy-Mors HF&VUC.

 

- 6/3 2015: En foredrag om thybomool 

Tos`da d. 12 marts æ klok æ hal ott, holler Torben Arboe foredrag om thybomool po Hurup Bibliotek. Torben æ i Æ Foening Fo Thybomools bestyrels som suppleant, men æ i de hæe tilfælle inviteret te Hurup a Ejnshistorisk Foening Fo Sydthykh.

 

- 8/1 2015: Generalforsamlingen 2015

Wi sæje tak foe at så manne møt op tee æ thybomools generalforsamling d. 5 januar 2015, we wa en 25 støkker, dæ wa møt op på VUC Thy- Mors i Thisted, fue å høe om æ foenings virk` i 2014, å æ planer fo 2015. Dæ wa desuden kaffe å kag` å musikalsk underholdning å fællessang we Svend Ejler Gregersen å Henning Kjeldgård, li`som Grete Gregersen løøst hyw po sønderjysk.

Æ bestyrels' etter æ generalfosamling 2015: Mogens Eriksen (kasserer), Jonas Roelsgaard (formand), Christian Bo Hansen (næstformand), Susanne Kloster (bestyrelsesmedlem) og Lars Roelsgaard (sekretær). Desuden to suppleanter: Torben Arboe og Svend Ejler Gregersen.

 

- 17/10 2014: Æ Thybomools Dåe 2014

Æ Foening Fo Thybomool holdt d. 11/10 "Æ Thybomools Dåe" fo ajen oe i træk. En 45 te 50 mennesker wa kommen fue å høe Svend Ejler å Inger å Ulla spell nøj musik hæ fræ æ egn. Dæ bløw åsse fotal histårier a Jens Jørgen Olesen å Inger Rasmussen løst en degt a Jens. Søe. Æ nejstformand (Christian) holt en foredrag om Erik Bertelsen å ajer forfattere fræ Thyk, å wi sang åsse nu sang å nu degte fræ Thyk. Dæ bløv åsse tik te en kop kaafe å nøj got kåg å en snak mæ æ sijmand. Wi gleer wos te å fejr "Æ Thybomools Dåe" ijen i 2015! 

Belleder: 
https://www.facebook.com/thybomaal/photos_stream 

 

- 11/7 2014: En nykh "rapsang" po/om thybomoel

En gruppe ong` thyboer ha lawe en hi`el nykh rapsang om, og delwis po, thybomoel.

Hø`e de hiele igjemmel, fo de æ en utroli sej sang. Hø`e den hæ`e:

https://www.youtube.com/watch?v=BOV5nWzbUfk

 

- 5/7 2014: Welkommen i Æ Foening Fo Thybomool!

De er no bløwn nemmer enn de war a mell sæ ind i Æ Foening Fo Thybomool! No ka de nemli la sæ gøør a mell sæ ind we a udfyll en skema po wor hjemmsij. De tå’r kun to’w minutter, så skynd dæ a mell dæ inn i æ foening, så do ka wær mæ te a stø’t æ arbe fo æ thybomool! Desto fleer medlemmer wi er, desto fleer projekter å ajer ten’g ka wi gøør. Welkommen i Æ Foening Fo Thybomool! Klek po 'Blyw medlem' te højre po æ sie helle klek po:

 

- 14/4 2014: Æ foening fo thybomool sæ`e tak fu æ frem-møed te æ dialektkoncert mæ Niels Kanstrup. De wa en sjow å underholdende koncert, som wi møj jae will gjenta i æ fremtikk. (Se billeder under 'Ting dæ skijke - Hwas dæ har skijke faa hen'). 
 

- 19/1 2014: NYJK ONDERSØGELS A Æ THYBOMO’L

Æ thybo Ernst Frost ha lii no gjow en ondersøgels fæær a manne a di foskellige former fo thybomo’l, som en ka stød po’ rundt omkring i Thy. I æ ondersøgels ha Frost fot 10 personer fræ foskellige stee i Thy (dææå’ godt nok jen fræ Hannæs) te a lææs den samm tekst po den egnsmo’l, den enkelt hå’. De er dæ kommen nour lydoptawels uwke å’, dæ er bodde spændende å te’ a blyw kloog å’. De kan en høø po Frost hans hjemmsii. 
 
Do ka lææs om æ ondersøgels å høø de lyjk, dæ er optå’n hææ: 

http://www.ernstfrost.dk/dialekt/thybomaal_undersoegelse.html

 

 

 

 

Sist re'te d. 5. januar 2017. 

 

 
 
Walkomen te Æ Foening Fo Thybomools hjemsie!
 
 
Hæ po æ sie ka man løes om komen begivenheder, aktiviteter, mel sæ ind i æ forening, løes tekster po thybomool å møj ånt. How å føl æ forenings arrangementer unner "Ting dæ skijke".
 
 
 
De siist nyy: