Foreningen Thybomåls vedtægter (godkendt af stiftende generalforsamling d. 3. januar 2013) (senest ændret på generalforsamlingen d. 5. januar 2015): 

 

 

Vedtægter for Foreningen Thybomål

 

 

 

§ 1) Navn og sted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Thybomål.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

 

§ 2) Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
a. At udbrede kendskabet til og interessen for thybomål.

b. At styrke dialektens status og synlighed i lokalområdet.

c. At udbrede dialektens brugsområder.

d. At indsamle tidligere udgivelser på thybomål.

 

§ 3) Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på indmeldelsesblanketten ved henvendelse til formanden eller kasseren. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 4. Udmeldelse kan med virkning fra udgangen af et år ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. For meget betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 4) Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldelse med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-post til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af stemmetællere.

2.     Valg af dirigent.

3.     Formandens beretning.

4.     Regnskabsaflæggelse.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent.

7.     Godkendelse af budget.

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.  Eventuelt.

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Oplysninger om indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan oplyses ved henvendelse til formanden 8 dage før afholdelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en deltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved slige personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5) Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om dette over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Stk. 3. Begrundet dagsorden offentliggøres som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 6) Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, og vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, så der i ligetalsår vælges 2 medlemmer og i uligetalsår 3 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet, eller hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker om det over for formanden. I slige tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Stk. 7. Foreningens revisor vælges af generalforsamlingen.

 

§ 7) Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den/de på generalforsamlingen valgte revisorer, der i løbet af året foretager mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 8) Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9) Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med flertal, jf. 4, stk. 7, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

 

§ 10) Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal, jf. 4, stk. 7, på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål.

 

§ 11) Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 3. januar 2013 og senest ændret på den ordinære generalforsamling d. 5. januar 2015.

   

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk