Innhold ka et findes øwersot enno.

 

_____________________________________________________________

Årsberetning 2013                          (Januar 2014)

Kære læser!
 

Hermed den allerførste udgave af Foreningen Thybomåls årsberetning. Foreningen blev dannet ved en stiftende generalforsamling d. 3. januar 2013, og det har derfor netop været vores 1-årsjubilæum. Meget af arbejdet for bestyrelsen i det første år, har været at få defineret foreningens gøremål og at få arbejdsopgaver og rutiner på plads. Allerede få dage efter stiftelsen, fik Foreningen Thybomål sin egen hjemmeside (www.foreningenthybomaal.dk), hvor man kan læse om foreningens virke og begivenheder. Foreningen Thybomål findes også på facebook, hvor vores side hedder ’Thybomål’. Her er vi ugentligt i kontakt med mange af vores følgere, som kommer med ord, udtryk, historier og andre oplysninger om eller på thybomål. På hjemmesiden er der et forum, hvor man kan komme med sine thybo-ord og thybo-udtryk. Der findes også skønlitterære tekster på hjemmesiden, som man kan læse under ’Skrøwn po thybomool’.

 

Som den ene af to dialektforeninger i Danmark (den anden er ’Æ Synnejysk Foening’), har Foreningen Thybomål sin hjemmeside på dialekt. Og vi er den eneste tosprogede hjemmeside, hvor læseren kan finde de samme oplysninger på hhv. thybomål og rigsdansk. Det er vigtigt at vise, at thybomålet ikke kun kan bruges i begrænsede områder og det har derfor været vigtigt for os at få oversat såvel stort som småt på hjemmesiden. For eksempel er hele vedtægtsprogrammet bleven oversat til thybomål.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2013 haft fire bestyrelsesmøder, hvor især begivenheder og gøremål er bleven drøftet (mere om begivenheder nedenfor). Men vi har også fået skaffet et logo til foreningen (se ovenfor), som vi udvalgte blandt omkring 10 forslag i en logokonkurrence. Logoet er lavet af Eva Thagaard Nørager og forestiller det geografiske område, hvori thybomålet tales (det kan selvfølgelig altid diskuteres, om grænserne skulle været anderledes (f.eks. tales/taltes der thybomål i Thyborøn og Harboøre), men vi valgte at sætte grænsen i øst mod Han Herred og i syd ved Oddesundbroen). Området er indkapslet i en taleboble, eftersom der jo er tale om en (sproglig) dialektforening.

 

Begivenheder i 2013

Foreningen Thybomål blev, som skreven ovenfor, stiftet ved den stiftende generalforsamling d. 3. januar 2013 på VUC Thy-Mors i Thisted. De begivenheder som er bleven afholdt siden, står beskreven her nedenfor.

Foreningens første arrangement blev afholdt i Sydthy i påsken i marts, hvor thyboen og digteren Hans Bakgård var temaet, ligesom det lokale cirkus var på plakaten. Vi mødtes på Ydby Festplads, hvor Jonna Krag Møller fortalte lidt om Cirkus Miehes historie, hvorefter vi i samlet flok kørte mod Heltborg Museum. På vejen dertil standsede vi flere gange i det flotte naturlandskab, hvor næstformand Christian Bo Hansen læste digte på thybomål. På Heltborg Museum var der først kaffe, kage og et par sange på thybomål, hvorefter Jens Jørgen Olesen holdt et kort foredrag om Hans Bakgård, digteren fra Thy.  

D. 31. august mødtes vi igen, denne gang i Rosvang, hvor lokalhistoriker Verner Paulsen fortalte om gårdene Rosvang og Egebaksande. Deltagerne kørte rundt i bil til de to gårde, og sluttede så på Hundborg Plejehjem, hvor der var kaffe og kage. Selve foredraget om gårdene blev også holdt i Hundborg, og bestyrelsesmedlem Svend Ejler havde taget sin violin med, så der også kunne synges nogle sange.

Henad efteråret, nærmere bestemt d. 12. oktober, afholdtes første udgave af Æ Thybomools Dåe (Thybomålets Dag), hvor redaktør for Jysk Ordbog ved Center For Dialektforskning ved Aarhus Universitet Torben Arboe kom og holdt et længere foredrag om thybomålet. Æ Thybomools Dåe er tænkt som en årlig begivenhed, der hvert år i efterårsferien skal fejre dialekten ved at afholde koncerter, foredrag, skuespil, komik, m.v. om og/eller på thybomål.

 

Tanker om 2014

For Foreningen Thybomål begyndte det nye år d. 7. januar, hvor det var tid til den årlige, ordinære generalforsamling. Her præsenteredes foreningens regnskab, formanden kom med årsberetningen og der blev talt om den nærmeste fremtid. På nuværende tidspunkt ved vi, at der bliver et påskearrangement palmelørdag d. 12. april om eftermiddagen i Thisted, hvor visesanger Niels Kanstrup vil synge viser og sange på thybomål, ligesom han vil synge nogle gamle Hausgaard-sange på en blanding af thybomål og vendelbomål. Derudover ved vi, at der er Æ Thybomools Dåe i efterårsferien (dvs. oktober). Der vil derudover blive afholdt et til to andre arrangementer, hvor dog hverken tid, sted eller tema er på plads endnu – kom gerne med forslag!  

 

Årsskriftet

Allerede ved foreningens stiftelse, taltes der om at udgive et årsskrift, som skulle berette om foreningens virke, samt indeholde forskellige tekster på eller om thybomål. Det blev desværre ikke til noget i 2013, da vi hverken havde materiale, tid eller penge nok til projektet. Derfor besluttede bestyrelsen på årets sidste bestyrelsesmøde d. 28. december 2013 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med udarbejdelsen af årsskriftet for 2014. I arbejdsgruppen sidder tre medlemmer fra bestyrelsen, hvortil bestyrelsen håber at kunne finde to-tre medlemmer, der er interesserede i arbejdet. Der vil blive tale om indsamling, udvælgelse og udarbejdelse af forskellige tekster på eller om thybomål. Arbejdsgruppen kommer til at afholde nogle møder i løbet af året, men ellers vedligeholdes kontakten og arbejdet via e-post og telefon. Kontakt os på e-postadressen foreningenthybomaal@gmail.com, hvis du/I er interesseret i arbejdet, eller hvis du/I har forslag til, hvad årsskriftet bør indeholde. Man er desuden meget velkommen til selv at bidrage med en tekst, man har skrevet eller fundet!

Bestyrelsen står for finansiering og tryk af årsskriftet.  

 

Goe nyk’oe!

Bestyrelsen siger tak for 2013! Vi håber, at foreningen kan fortsætte sin udvikling i 2014, så vi kan gøre endnu mere for thybomålet og dets status i lokalområdet. Derfor har vi brug for endnu flere medlemmer, både passive og aktive, så vi kan blive flere til at værne om æ thybomool og give den plads i hverdagen!

 

Mwh.

Jonas Lage Roelsgaard,

Formand for Foreningen Thybomål

___________________________________________________________________________

 

FORENINGEN THYBOMÅLS NYHEDSBREV NR. 4, 30. DECEMBER 2013

 

Året lakker mod enden og Foreningen Thybomål kan meget snart fejre 1-årsjubilæum! 3. januar 2013 stiftedes foreningen, og det første år kunne jo fejres d. 7. januar 2014, hvor den årlige generalforsamling finder sted. 

Seneste begivenhed: Æ Thybomools Dåe (Thybomålets Dag)
Lørdag d. 12. oktober afholdtes første udgave af Æ Thybomools Dåe (Thybomålets Dag), hvor Torben Arboe fra ‘Center for Jysk Dialektforskning’ kom til Plantagehuset i Thisted og holdt foredrag om thybomålet.

Til Æ Thybomools Dåe 2014 håber vi at kunne udvide arrangementet, så det omfatter to eller flere forskellige underholdningsbidrag, så det både indeholder lærdom og underholdning.

 

Næste arrangement: Dialektviser med Niels Kanstrup
Ser en bort fra generalforsamlingen d. 7. januar (læs mere herom nedenfor), er  foreningens næste begivenhed en koncert med den lokale kunstner Niels Kanstrup, der vil optræde med en blanding af thybo-viser og nogle af Niels Hausgaards tidlige dialekt-viser, som han dog har ændret lidt, så de er en slags blanding mellem thybomål og vendelbomål. Begivenheden finder sted palmelørdag d. 12. april 2014 om eftermiddagen i Thisted. Nærmere besked om klokkeslæt og sted følger senere.  Kaffe og småkager til 20 kr. pr. mand. Tilmelding er ikke nødvending, men for at have et indtryk af, hvor megen kaffe, der skal laves, vil vi gerne, at folk enten ringer til Svend Ejler på 97 93 73 47 eller sender foreningen en tilmelding på e-post-adressen foreningenthybomaal@gmail.com  

 

Folder

Foreningen Thybomål har fået trykt en folder, som man kan finde rundt omkring i Thy og Vester Han Herred. Den giver en kort præsentation af foreningen og et overblik over vores aktiviteter. Giv gerne en til en ven eller et familiemedlem!
 

Årsskrift

Det lykkes ikke at få lavet et årsskrift i foreningens første år. Allerede i foreningens seneste nyhedsbrev blev det bekendtgjort, at der ikke er råd til at få trykt et årsskrift endnu. Desuden har vi haft svært ved at indsamle nok materiale til et årsskrift og derfor findes der end ikke et elektronisk årsskrift. Vi håber, at det kan lykkes i 2014, hvor vi håber at kunne få hjælp fra medlemmer og andre interesserede til at indsamle materiale. Man er meget velkommen til at sende os digte, fortællinger, barndomserindringer, beretninger, sange eller noget helt andet, som enten er på eller om thybomål i en eller anden udstrækning. Bidrag sendes til foreningens e-postadresse.

Bestyrelsen søger to-tre medlemmer, der kunne tænke sig at deltage i indsamlingen, udvælgelsen og udarbejdelsen af årsskriftet. Foruden disse to-tre personer vil tre personer fra bestyrelsen deltage i arbejdsgruppen, således at den samlede arbejdsgruppe består af fem-seks personer. Arbejdsgruppen mødes nogle gange i løbet af året og aftaler her opgavefordeling med videre. Interesserede bedes sende en besked til foreningens e-postadresse: foreningenthybomaal@gmail.com

 

Generalforsamlingen 2014

Tirsdag d. 7. januar kl. 19.00 på VUC Thy-Mors i Thisted afholder Foreningen Thybomål sin årlige generalforsamling. Her vil formanden komme med årsberetningen, regnskabet vil blive fremlagt, begivenheder i 2014 vil blive drøftet og så fremdeles. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret (læs mere om generalforsamlingen og se dagsordenen på www.foreningenthybomaal.dk).

Der vil desuden være et underholdende indslag af Leif Damsgaard Jensen, ligesom bestyrelsesmedlem Svend Ejler vil tage sin violin med, så vi kan synge en sang eller to. Der vil også være gratis kaffe og vand.

 

Mwh. på bestyrelsens vegne og goe nyk’oe!

 

Jonas Lage Roelsgaard,

Formand for Foreningen Thybomål

________________________________________________________________________________________

 

FORENINGEN THYBOMÅLS NYHEDSBREV NR. 3, 14. SEPTEMBER 2013

 

Foreningen Thybomål har nu afholdt to arrangementer og et nyt er på vej til oktober. Bestyrelsen har afholdt årets tredje bestyrelsesmøde, og foreningen har nu fået sit eget logo. Læs mere og flere nyheder herunder.

 

Seneste begivenhed

Lørdag d. 31. august var der arrangeret tur til gårdene Rosvang og Egebaksande. Mødestedet var Rosvang - vi var vel omtrent 30. Vi kørte en tur rundt på Rosvang og derefter langs den udtørrede sø hen til Egebaksande og rundt om bygningerne. Så til Solgården i Hundborg til kaffe og kage, sange fra Thylands Sangbogen og violinspil af Svend Ejler. Christian læste højt af digte på thybomål og der var foredrag af Verner Paulsen. En spændende og levende fortælling om, hvordan Dalgas ord ”hvad udad tabes skal indad vindes” blev udmøntet i Thy, særligt med hensyn til udtørringen af Sjørring Sø og byggeriet af Egebaksande, Rosvang og Schæfergården.

 

Næste begivenhed: Thybomålets Dag

Lørdag d. 12. oktober kl. 14 afholdes første udgave af Thybomålets Dag i den store sal i Plantagehuset i Thisted. Torben Arboe fra Center for jysk dialektforskning ved Aarhus Universitet kommer og holder et foredrag om thybomålet. Der vil desuden blive sungen et par sange og læst nogle digte højt – selvfølgelig på thybomål! Kaffe og kage til 20 kr. pr. mand.

 

Thybomålets Dag skal være en årlig begivenhed, der kommer til at ligge i oktober hvert år. På denne dag fejres thybomålet, og det er vores håb, at Thybomålets Dag vil vokse sig større og større år for år. På denne dag skal dialekten være i centrum, hvilket forhåbentlig vil skabe større bevidsthed og opmærksomhed om dialekten for både voksne, men især også børn og unge. Velkommen til den første udgave af Thybomålets Dag til oktober! 

 

Logo-konkurrence

Logokonkurrencen er slut og vi har funden en vinder: Eva Thagaard Nøragers forslag indkapsler både Thy og sprog i hendes forslag, samtidig med at det er enkelt. Bestyrelsen takker desuden for de mange andre gode forslag, der blev sendt til os! Vinderforslaget er allerede på foreningens hjemmeside, facebook-side og her i dette nyhedsbrev.

 

Årsskrift

Det har hele tiden været planen, at foreningen skal udsende et årsskrift med forskellige fortællinger, skrøner, digte, viser, m.m. på thybomål eller artikler om thybomålet. Til dette behøver vi selvsagt indlæg fra folk, som har lyst til at bidrage med en eller anden tekst. Alle indlæg er velkomne, så vi håber, at folk vil hjælpe til, så dette årsskrift kan blive en realitet! Indlæg kan sendes til foreningens e-postadresse.

 

Foreningens første årsskrift bliver udgivet i et elektronisk format. Det skyldes, at vi ikke har råd til at få trykt årsskrifter til alle medlemmer endnu, ligesom vi heller ikke har fået indsamlet nok indhold endnu. Det vi har vil blive udgivet elektronisk som en pdf-fil, men vi vil også udskrive nogle eksemplarer til generalforsamlingen til dem, som ikke har en computer. Forhåbentlig kommer vi til at kunne trykke et årsskrift næste år!

 

Brochure

Vores første brochure nogensinde er snart klar til at blive trykt og den vil kunne findes rundt omkring i Thy inden jul. Den vil især henvende sig til folk, der endnu ikke kender til foreningen eller dens gøremål.

 

Hjemmesiden

Foreningen Thybomåls hjemmeside blev i juni præsenteret i en ny udgave – på thybomål! En håndfuld thyboer har været hjælpsomme med at få det hele oversat, så man nu også kan læse vedtægtsprogrammet på dialekt. Alt er oversat!

 

I øvrigt findes hjemmesiden nu også i en mobiludgave, som er nemmere at indlæse for mobiltelefoner og som indeholder de vigtigste oplysninger om foreningens virke. Adressen er www.foreningenthybomaal.dk/mobil

 

Flere medlemmer

Foreningen Thybomål kunne godt tænke sig flere medlemmer. Er du bleven medlem? Eller kender du nogen, der godt kunne tænke sig at blive medlem? Prisen pr. kalenderår er bare 100 kr. pr. person, 150 kr. pr. par/husstand, 60 kr. for studerende og folk under 20 år og 300 kr. for virksomheder. Send et e-brev til foreningens e-postadresse med oplysninger om navn, adresse, e-postadresse og evt. telefonnummer.

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

 

Jonas Lage Roelsgaard,

Formand

______________________________________________________________________________________

 

FORENINGEN THYBOMÅLS NYHEDSBREV NR. 2, 3. MAJ 2013

 

Siden sidste nyhedsbrev (slutningen af februar), har foreningen afholdt sit første arrangement. Det foregik i Sydthy, hvilket man kan læse mere om på vores hjemmeside. Bestyrelsen afholdt samme dag sit første bestyrelsesmøde, hvor foreningens nærmeste fremtid blev drøftet.

 

Arrangementer

Indtil nu er der planlagt et arrangement i august, mens flere andre er under planlægning. Næste arrangement i Foreningen Thybomål bliver d. 31. august 2013, hvor vi tager en kortere gennemkørsel ved gårdene Egebaksminde og Rosvang ved Sjørring Sø. Efter planen får vi en historisk præsentation af gårdene ved Verner Paulsen på Solgården med billeder. Arrangementet slutter også på Solgården med kaffe og nok også et par thybo-sange. Nærmere oplysninger om mødested og tidspunkt kommer senere. Arrangementerne under planlægning kommer der nærmere oplysninger om senere, når der kan sættes dato på, men vi arbejder i al fald på 2-3 yderligere begivenheder for i år i øjeblikket.

 

Logo-konkurrence

Foreningen Thybomål mangler et logo og udskriver derfor en logo-konkurrence! Logoet skal gerne symbolisere Thy og/eller thybomålet på en eller anden måde, men det er ikke et krav, hvis idéen bare er god nok. Forslagene skal indsendes til Foreningen Thybomål på dennes e-postadresse (foreningenthybomaal@gmail.com). Ønsker man at indsende forslag pr. post, kan man sende foreningen en besked til samme e-postadresse og efterspørge en adresse. Præmien er en flaske Thylandia Porsesnaps. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 30. juni 2013 (t.o.m. 30. juni 2013). 

Konkurrencevilkår: 
1. Vinderforslaget bestemmes af Foreningen Thybomåls bestyrelse. 
2. Foreningen Thybomål har eneret til at bruge det vindende forslag som logo og kendemærke. De resterende forslag har foreningen ingen ret til.
3. Præmien kan ikke omsættes til penge eller andre genstande. 
4. Vinderforslaget vil blive offentliggjort på Foreningen Thybomåls hjemmeside og facebook-side kort efter sidste frist for indlevering.
5. Alle forslag skal være foreningen i hænde senest 30. juni 2013 (dvs. t.o.m. 5. juni 2013).
6. Forslag skal indsendes til Foreningen Thybomåls e-post-adresse:

foreningenthybomaal@gmail.com 
7. Foreningen Thybomål forbeholder sig retten til at forkaste forslag. 
8. Præmien er en flaske Thylandia Porsesnaps. 

 

Oversættelse af hjemmesiden

Vi er godt i gang med at oversætte foreningens hjemmeside, så den både findes på rigsdansk og thybomål. Det norske flag på hjemmesiden kommer i fremtiden til at indeholde en udgave af hjemmesiden på dialekt (vi har forhørt os om et thybo-symbol i steden for et flag, men det var ikke muligt at få ordnet). En god del er allerede oversat, men vi behøver jeres hjælp, hvis vi skal komme i hus. Er man interesseret i at hjælpe med at oversætte fra rigsdansk til thybomål, kan man sende et e-brev til foreningens e-postadresse (foreningenthybomaal@gmail.com).

 

 

Årsskrift

Det har hele tiden været planen, at foreningen skal udsende et årsskrift med forskellige fortællinger, skrøner, digte, viser, m.m. på thybomål eller artikler om thybomålet. Til dette behøver vi selvsagt indlæg fra folk, som har lyst til at bidrage med en eller anden tekst. Alle indlæg er velkomne, så vi håber, at folk vil hjælpe til, så dette årsskrift kan blive en realitet!

 

Indlæg kan sendes til foreningens e-postadresse.

 

Flere medlemmer

Foreningen Thybomål kunne godt tænke sig flere medlemmer. Er du bleven medlem? Eller kender du nogen, der godt kunne tænke sig at blive medlem? Prisen pr. kalenderår er bare 100 kr. pr. person, 150 kr. pr. par/hustand, 60 kr. for studerende og folk under 20 år og 300 kr. for virksomheder. Send et e-brev til foreningens e-postadresse med oplysninger om navn, adresse, e-postadresse og evt. telefonnummer.

 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

 

 

Jonas Lage Roelsgaard,

Formand

  ______________________________________________________________________________________

 

FORENINGEN THYBOMÅLS NYHEDSBREV NR. 1, 27. FEBRUAR 2013

 

Hermed Foreningen Thybomåls første nyhedsbrev, der kort vil opremse foreningens første to

måneder og fortælle lidt om, hvad der skal ske i fremtiden.

 

Foreningen blev skiftet 3. januar i år og siden da er det meste af tiden gået med alskens formelle

ting: Registrering af foreningen til kommunen, oprettelse af CVR-nummer og bankkonto, oprettelse

af foreningen egen hjemmeside (www.foreningenthybomaal.dk), medlemsregistrering og så

fremdeles. Meget af papirarbejdet er fuldendt, så vi nu kan begynde at koncentrere os om dét det

egentlig går ud på, og derfor har vi da også i gang med flere forskellige begivenheder og idéer i

støbeskeen. Fremtidige begivenheder vil blive opslået på vores facebook-side (”Thybomål”), vores

hjemmeside og i vores nyhedsbrev.

 

Vor første begivenhed bliver lørdag d. 23. marts 2013 kl. 14.00. Vi mødes ved festpladsen i Ydby,

hvor der i Bakgårds tid blev afholdt store folkemøder. Derefter tager vi forbi Røverreden og ned

over Boddum Bæk. Efterfølgende tager vi på Heltborg Museum, hvor vi vil få vist Hans Bakgårds

mindestue, hører lidt om ham og dertil vil der blive læst et par fortællinger op på thybomål. Et par

sange på thybomål finder vi nok også tid til på denne tur. For at finde frem, skal man skal køre ind

af Hans Bakgårdsvej ved Ydby Købmand og fortsætte frem først på asfalt og siden på grusvej, indtil

man kommer til festpladsen. Arrangementet er gratis, men vi vil alligevel gerne vide sådan cirka,

hvor mange som dukker op, så tilmeld jer på: foreningenthybomaal@gmail.com.

 

Der har i Thisted Dagblad været tale om en dialektordbog og grammatikbog for thybomål. Nogle

medlemmer har derfor spurgt efter, om det i det hele taget bliver en realitet og i så fald hvornår. Ja,

det er stadig planen, at disse bøger skal blive til virkelighed en dag, men det er et enormt projekt, så

man må væbne sig med tålmodighed. Tusindvis af ord skal indsamles for så at blive registreret på

en computer, det skal sættes i alfabetisk rækkefølge og så videre.

 

Det er meningen, at der mod slutningen af året skal udkomme et årsskrift til alle vore medlemmer.

Hvordan og hvorledes ved vi ikke helt endnu, men hvorom alting er, er vi vældig interesseret i at

modtage alskens tekster på/om thybomål og Thy (helst på thybomål, selvfølgelig!). Det være sig alt

fra digte, noveller, eventyr, sange, skrøner, virkelige fortællinger fra livet i Thy (f.eks. i 1950’erne),

(barndoms-)minder og hvad man nu ellers kunne finde på at skrive om! Senere på året vil vi så

samle nogle af disse tekster i et årsskrift og udgive det. Tekster sendes til foreningens e-postadresse.

 

Vi ser frem til et forhåbentligt indholdsrigt første år for Foreningen Thybomål og håber, at

foreningen vil vokse både i størrelse og virke!

 

Mwh. på vegne af bestyrelsen

Jonas Lage Roelsgaard,

Formand for Foreningen Thybomål

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk