Torsdag den 5.januar 2017 afholder Foreningen Thybomål generalforsamling i lokaler på VUC i Thisted kl.19.  Indkaldelse vi ske overensstemmende med vedtægterne i december måned..

Foreningen Thybomål

 

Referat af generalforsamlingen 2016

4. januar 2016, VUC, Munkevej, Thisted 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskabsaflæggelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Godkendelse af budget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

Der var mødt 14 stemmeberettigede medlemmer.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde.


 

1. Valg af dirigent

 

Som dirigent valgtes Casper Udemark, der også fungerede som referent.

Det konstateredes at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


 

2. Valg af stemmetællere

 

Jacob Jeppesen og Lars Vestergaard Iversen blev valgt.

(Dagsordenens punkt 1 og 2 blev taget i omvendt rækkefølge, men det medførte ingen problemer).


 

3. Formandens beretning

 

Formanden fortalte om de afholdte arrangementer i det forgangne år. Ud over generalforsamlingen i januar blev der afholdt følgende:

  • Thyboaften med Anne og Svend Hamborg i april, hvor der var 30 deltagere.

  • Bojjlmad på Vorupør Museum i september med mad og fortællinger; dette arrangement vad udsolgt og havde venteliste.

  • I oktober afholdtes ”Æ Thybomools Dåe” for tredje gang, og programmet omfattede bl.a. musik ved Svend Ejler Gregersen, Chr. Bo Hansens foredrag om Hans Bakgaard, oplæsning af Gustav Nielsen-Refs digte ved Chr. Bo Hansen og oplæsning af Jens Kirks Welsunds Marken. Der var 15 deltagere, så arrangementet var ikke nær så velbesøgt som i 2014, hvor der var 50 deltagere.

Formanden mente at Thybomålets Dag bør opreklameres bedre, og der skal huskes omtale i radioen og annonce, som det var tilfældet i 2013 og 2014. I 2015 valgte man at spare 1000-1200 kr. på ikke at indrykke annonce.

Årsskriftet udkom med sin 2. årgang, blev trykt hos Trykkeriet Friheden i Nors, og det er udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Svend Gregersen indvendte at årsskriftet er trykt med for lille skrift. Formanden noterede sig dette.

Formanden fortalte at der kommer 5-10 indmeldelser hvert år, i tiden efter at det bliver annonceret at årsskriftet vil blive udsendt til alle medlemmer. Så det er med til at give nye medlemmer.

Formanden fortalte at vi prøver at have et bredt udvalg af genrer i årsskriftet: sange, sprogvidenskabelige beskrivelser og meget andet. Alle kan bidrage til årsskriftet, og vi opfordrer til at man sender alle slags tekster ind. Eneste krav er at de er på thybomål eller om thybomål. Det gør ikke noget at teksterne har været trykt andre steder. Der kan indsendes tekster til årsskriftet 2016 allerede nu.

Vi har flere eksemplarer til rådighed af årsskrift 2015.

Casper Udemark foreslog at sende eksemplarer til pligtafleveringen på Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, sådan at årsskriftet indgår i den danske biblioteksbestand og kan søges frem her. Og også gerne til institutterne for dialektforskning i København og Århus.

 

Formanden fortalte om de planlagte arrangementer for 2016. Der er planlagt:

  • Påskearrangement – der arbejdes med et spændende arrangement, som afsløres senere.

  • Sensommerarangement.

  • Æ Thybomools Dåe i oktober 2016, nu 4. årgang. Der skal indgå kaffe og kage, f.eks. musikalsk indslag, underholdende eller komisk indslag, sprogvidenskabeligt foredrag, men der er intet fastlagt endnu. Vi modtager meget gerne idéer til folk der kan underholde – og meget gerne forslag til øvrigt indhold også.

 

Generelt er arrangementer med mad og drikke mest populære og ofte udsolgt.

 

Formanden fortalte om foreningens tanker om fremtiden:

 

Ordbogsprojektet, som Torben Arboe og Christian Bo Hansen beskæftiger sig med, går ud på at lave en miniordbog, i form af et hæfte eller en lille bog, der kan udgives til medlemspris. Miniordbogen kan forhåbentlig være springbræt til en større ordbogsudgave. Miniordbogen kan sætte gang i interessen og få folk til at indsende flere ord, der kan føre til en mere fyldig ordbog nogle år senere.

 

Chr. Bo Hansen fortalte, at han har lavet en ordliste fra rigsdansk til thybomål ved at tage udgangspunkt i en ordliste fra Gustav Nielsen-Refs' digtsamling. Ordbogen skal først og fremmest være fra thybomål til rigsdansk, men sådan en ”omvendt” ordliste fra rigsdansk til thybomål bør også indgå i miniordbogen. Desuden kan miniordbogen også sætte gang i debatten om hvilken stavemåde der skal gælde for thybomål.

 

Jan Scheel fremførte at ordlisterne også bør indeholde dialektale udtryk og vendinger, der går igen i det rigsdanske, f.eks. findes der eksempler hos J.P. Jacobsen, Erik Berthelsen m.fl.

 

Formandens beretning blev godkendt.


 

4. Regnskabsaflæggelse

 

Kasserer Mogens Eriksen gennemgik regnskabet for 2015. Beløbet for annonce vedrører Vorupør-arrangementet. Porto for udsendelse af årsskriftet udgjorde 14 kroner pr. brev. Der mangler fortsat nogle kontingentindbetalinger.

For 2016 mangler der på nuværende tidspunkt endnu 10.000 kr. i kontingentpenge. Hvis de alle sammen betaler, har vi en god økonomi med råd til mange arrangementer.

 

Regnskabet blev godkendt.


5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.


 

6. Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2016 blev godkendt.

 

Enkeltperson: 100 kr.

Par: 150 kr.

Studerende og folk under 20 år: 60 kr.

Virksomheder og andre foreninger: 100 kr.

 

Der var debat om kontingentet i forhold til udgifterne, især porto for årsskriftet, og for udsendelse af den kommende miniordbog.

Kassereren påpegede at hvis miniordbogen skal udsendes til alle, så bliver det dyrt. Der var lidt diskussion om hvordan det kan ordnes. F.eks. kan der modtages bestillinger af miniordbogen, og den kan så udsendes sammen med årsskriftet, så der spares porto.

 

Der blev spurgt om aldersfordelingen blandt medlemmerne. De fleste medlemmer er helt klart i den modne alder, kunne formanden fortælle.

 

Til spørgsmålet om pensionistkontingent sagde formanden at det næppe vil være muligt, da så mange af foreningens medlemmer er pensionister.

Ungdomskontingentet har derimod til formål at lokke unge ind i foreningen, hvilket kan være svært.

 

Chr. Bo Hansen spurgte om der ikke kan aktiveres unge medlemmer via Facebook?

Formanden svarede at vi har 2400 fans af vores side Thybomål på Facebook, men heraf også en del midaldrende og modent publikum. Facebook er et godt medie for debat og kommentarer, og det kan bruges til at engagere folk lidt, men der er kun kommet nogle enkelte indmeldelser. De unge synes nok mest at de gerne vil vise sympati for sagen, men ikke blive passive/aktive medlemmer.

 

Jan Scheel nævnte om ikke annoncer på Facebook kunne være en mulighed?

Formanden fortalte at Facebook-annoncer kan målrettes til folk, f.eks. bosiddende i Thy eller i en vis aldersgruppe. Men i dag er det slet ikke så almindeligt at unge vil engagere sig i foreningslivet.

Forud for vores arrangement med Svend Kanstrup i 2014 prøvede vi at oprette en eventside på Facebook, men uden effekt. Der kom mest kun ældre til arrangementet. Det er ikke altid en god idé at oprette en eventside på Facebook, da antallet af deltagere bliver vist, og hvis der kun er 2-3 deltagere, kan det være negativ reklame.


 

7. Godkendelse af budget
 

Formanden gennemgik budgetforslaget for 2016.

Af ændringer i forhold til sidste års budget pegede han især på større udgifter til arrangementer og til porto.

 

Budgettet blev godkendt. Der var derefter lidt debat.

 

Brian Støvring foreslog, om der ikke kan skaffes sponsorer f.eks. til miniordbogen?

Formanden fortalte at der gives støtte fra Sparekassen Vendsyssel (!) til udsendelse af årsskriftet. (Som også er foreningens bankforbindelse). Men der kan nok gøres mere for at skaffe sponsorer.

 

Kirsten Mikkelsen foreslog at besøg på Thisted Bryghus for medlemmer vil kunne samle en hel del folk.

 

Brian Støvring og Jan Scheel talte om Plantagehuset i forhold til foreningen.


 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Formanden fremlagde et samlet forslag til bestyrelse for 2016.

 

Som bestyrelsesmedlemmer for en ny toårig periode opstilles:

    Lars Lage Roelsgaard

    Mogens Eriksen

 

Som suppleanter for en ny toårig periode opstilles:

    Jonas Roelsgaard

    Svend Ejler Gregersen

 

Desuden fortsætter Torben Arboe og Jan Scheel i endnu et år uden valg, da de er valgt for en toårig periode.

 

Der var ikke andre kandidater.

 

Dirigenten konstaterede at der kunne stemmes om ovennævnte som ét samlet forslag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Formanden forklarede revisorens rolle, som alene går ud på at gennemse regnskabet og konstatere om pengene er brugt i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Grete Nicolaisen blev foreslået, og hun blev valgt uden afstemning.

 

Dirigenten konstaterede at en revisorsuppleant ikke er obligatorisk, men kan være en fordel at have.

 

Kaj Andersen blev foreslået, og han blev valgt uden afstemning.


 

10. Eventuelt

 

Mogens Eriksen nævnte at Thylands Sangbog kan købes for 50 kr. på Thisted Dagblads redaktion indtil oplaget er væk.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Som dirigent:
Casper Udemark


 

 

Nærmere oplysninger om møeste å tidspunkt fo andre arransjemanger kumme senere.

O'plysning om ten'g dæ skijke i æ fremtijk:

11. oktober 2014: Æ Thybomools Dåe (oegong 2). 

Hold yww mæ den hææ hjemmesii mæ hensjøn te ten'g dæ skijke i æ fremtijk.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk