Æ Foening Fo Thybomools wedtægte (goekjenn a den stiftende generalfosamling den 3. januar 2013) (senst ændret po æ generalfosamling d. 5. januar 2015): 

 

 

Wedtægte fo Æ Foening Fo Thybomool

 

§ 1) Navn å ste

Stk. 1. Æ forenings navn æ: Æ Foening Fo Thybomool.

Stk. 2. Æ forening ha hjemm i Thisted komuen.

 

§ 2) Formo'l

Stk. 1. Æ forenings formol æ:

a. å ubree æ kjenskab te å interessen fo æ thybomool.

b. å styrk æ dialeks status å synlighed i æ lokal områe.

c. å ubree æ dialeks brogsområe.

d. å indsaml tidligere ugiwls po æ thybomool.

 

§ 3) Hwem ka blyw medlemmer

Stk. 1. Som medlem ka enhver optås, der ha lyst  å vilje te å støt æ forenings formool.

Stk. 2. Æ indmeldels skik`he  po æ indmeldelsblanket – ve henvendels te æ formand helle æ kassier. Æ medlemskab æ gyldig, når  æ medlem hå betal si kontingent fo de føest o`e.

Stk. 3. Æ medlemmer betåle de kontingent som æ generalfosamling hå bestemt, de opkræves forukh` fo hwe`r rænskabs oe.

Stk. 4. U`meldls ka skikh ve henvendels te et bestyrelsesmedlem we æ ugång a hwer oe.

Fo møj betal kontingent blywe et betal tebå`e.

 

§ 4) Æ generalfosamling

Stk. 1. Æ generalforsamling  er æ forenings hywest myndighed

Stk. 2. Ordinær generalfosamling holdes jen gång om æ o`e  inden æ ugång a januar måned, å den ska indkalles mæ mindst trik`  uges varsel,  mæ angiwels a æ dagsorden ve en brøw helle  e-post te æ medlemmer.

Stk. 3. Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling  mo stem, men de ska senest en u`gh  inden ha betal dje   kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt.

Stk. 4. Æ dagsorden fo den ordinære generalfosamling  ska mindst eenhold følgende punkter:

1.     Walg a stemmetællere.

2.     Walg a derigent.

3.     Æ Formands beretning.

4.    Regnskabsaflæggelse.

5.    Behajling a indkomen forslag

6.     Fastsættels a æ kontingent

7.     Guekindels a æ budget

8.     Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter

9.     Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter

10.   Ewentuel

Stk.5     Hvis dæ æ nue dæ hå nu forslå de gjae wel ha behajlt po æ generalfosamling, så ska æ bestyrels hae å wæd  senest fjowten daw fae æ generalforsamlig.Hvis dæ er nue dæ håe nu forslå di gjae wel ha behajlt  så skal æ bestyrels hae å wed 2 måneder enden den ordinære generalfosamling  blywer holdt.

Stk.  6       Hvis dæ æ nue oplysninger om di forslå, dæ ska behajles po æ generalforsamling,  ka en fo dem å wed we æ formand åt daw enden æ generalfosamling skal wæe.

Stk.  7    Æ generalfosamling træfer si beslutninger  ve simpel flertal (de vel sej flier en di hal af di gyldi stemmer dæ æ avgi`n) å så ve håånsoprækning. Avstemning po skrøvt skal broves, hvis bar dæ æ jen person, dæ folånger æ.Ve valg a personer, hvo dæ æ foreslåen flier end dem dæ ska wælges, ska dæ altie wæ avstemning po skrøwt. Ve sån nue valg a personer browes æ regel mæ  simpel flertal, alså flier en æ haldiel a di gyldi  stemmer.  

 

§ 5) Ekstraordinær generalfosamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalfosamling ka holdes, når æ bestyrels tø’ges, de er nødwendi, å skal holdes, når minst 1/3 a æ medlemmer øw’er fo æ formand forlånge æ mæ en skreftli begrundels. I så’n en telfælde skal æ generalfosamling holdes senest fijr uger e’ter, at æ formand ha fot kjenskab te æ folången.

Stk. 2. Dæ ska indkaldes te en ekstraordinær generalfosamling minst 2 uger, faar den skal holdes.

Stk. 3. Begrunde dawsorden meldes uvke som we en ordinær generalfosamling.

 

§ 6) Så’n ledes æ foening te dawle

Stk. 1. Te dawle ledes æ foening a æ bestyrels, dæ består a 5 medlemmer, dæ wælges a æ 
generalfosamling fo en periode po 2 o’r, så’n at dæ i lige o’r wælges 2 medlemmer å i ulige o’r 3 
medlemmer. Hææ fouden wælges 2 supleanter.

Stk. 2. Æ bestyrels leder æ foening etter æ wedtægter å hwa æ generalfosamlig mot ha beslu’te.

Stk. 3. Senest 14 daww etter nywalg holdes konstituerende møød, hwor æ bestyrels imell si medlemmer wælger formand, næstformand, kasserer å sekretær. All di poster, en bløw walgt te, gjælder frem te næst generalfosamling.

Stk. 4. Æ bestyrelse lawwer i øvri se’l si foretningsorden. Den ka nedsæ’t underudwalg å arbejdsgrupper te a ta sæ a afgrænse opgawwer.

Stk. 5. Æ formand – å hwes han et æ’der æ næstformand – indkalder å leder di møder, æ bestyrels holder. Dæ indkaldes skriftli te bestyrelsesmøød sammel mæ en dawsorden, når æ formand skjønner, de er nødwendi. Dæ ska dog minst wææ 1 møød i æ kwartål, eller hwes minst trijk bestyrelsesmedlemmer folånge æ ø’wer fo æ formand. Hwes de sku skijk, holdes æ møød inden fo 2 uger e’ter at æ formand ha fot kjenskab te æ folången.

Stk. 6. Æ bestyrels er i stand te a træf beslutning, når di flææst a æ medlemmer er te stee.

Stk 7. Æ foenings rewisor wælges a æ generalfosamling.

 

§ 7) Økonomijk, rejnskab å revision

Stk 1. Æ foenings rejnskabso’r er æ kalendero’r.

Stk 2. Æ bestyrels er answarli ø’wer fo æ generalfosamling, når de gjælder budget å rejnskab.

Stk 3. Æ rejnskab lawwes a æ kasserer, der osse sørger fo æ medlemsregister.Stk. 4. Æ rejnskab ska rewideres a den/di rewisorer, dæ bløw wallt po æ generalfosamling, å di ska henn a 
æ o’r komm po minst 1 uanmelt kaase’tersyjkn.

 

§ 8) Teiningsrewler å hæftels

Stk. 1. Æ foening teines uvkeå’ we ondeskrøwt we æ formand sammel mæ minst jen bestyrelsesmedlem meer. Wes dæ ska optå’s lån og sæles/pantsæ’tes fåst ejndom, teines æ foening we æ hele bestyrels.

Stk. 2. Dæ pohwile et æ medlemmer a æ forening nou former fo hæftels fo di fopligtels, dæ pohwile æ 
foening.


§ 9) Hwordan æ wedtægter lawwes om

Stk. 1. Æ wedtægter ka kun lawwes om mæ flertal, som dæ står i § 4 støk 7, po en gereralfosamling, hwor æ forslaw te de, dæ ska lawwes om, ska wææ po æ dawsorden.

Stk. 2. De dæ er lawwe om i æ wedtægt har wirkning fræ den generalfosamling, hwor de er bestemt.

 

§ 10) Hwes wi wel opløøs æ foening

Stk. 1. Æ foening ka kun opløses we flertal, som dæ står i § 4 støk 7, å de ska skijk po tow 
generalfosamlinger lii e’ter hinajn, å den jenn skal wær en ordinær, å dæ ska go minst 8 daww imell.

Stk. 2. Hwes æ foening opløses, ska æ foenings wærdijker go’ te almennø’te formol.

 

§ 11) Hwornår de skiid

Stk. 1. De er så de, dæ bløw wedtå’n po æ foenings generalfosamling den 3. januar 2013, å de er sist gong bløwn lawwe om på æ ordinære generalfosamlig den 5. januar 2015.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk